آدرس: بندر گناوه، خیابان بندر، نرسیده به گمرک، مجتمع صفوی

بندر بوشهر، خیابان گمرک، روبه روی درب خروج گمرک، کنار ساختمان گرمسیری 2، ساختمان اسکندریه، طبقه 2، 

تلفن تماس: 09177780772